Categories
Blog Datu politika

Aicinām publicēt valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku atlīdzības

Biedrība Datu skola aicina Latvijas Republikas Saeimu steidzami pieņemt jaunus grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas, atsaucoties uz Satversmes 100. pantu par vārda brīvību un informācijas atklātību, noteica, ka valsts un pašvaldību institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā un glabā to 8 gadus vai nodod augstāk stāvošas institūcijas pārvaldībā, ja institūcija tiek likvidēta. Pieņemot jaunos grozījumus, Saeimai jāņem vērā Satversmes tiesas iebildumus, kas publicēti Latvijas Republikas Satversmes tiesas mājaslapā šeit.

Datu skola atzīst vairāku valsts dibinātu augstskolu darbinieku pieteikumā minētos argumentus par pašreizējās tiesību normas neatbilstību Satversmes 96. pantam, kurā ietvertas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, un datu aizsardzības prasībām.

Vienlaikus, Datu skola uzver Satversmes 100. pantā nostiprināto cilvēktiesību uz vārda brīvību, tai skaitā informācijas atklātību nozīmīgumu. Datu skola uzskata, ka atvērti dati par visu valsts un pašvaldību strādājošo atlīdzību anonimizētā veidā:

  • Mazinās valsts publisko līdzekļu izsaimniekošanu, veicot nepamatotas prēmiju izmaksas vai uzturot darba vietas, kuru vajadzība ir apšaubāma;
  • Palīdzēs identificēt nepamatotas “nodokļu optimizācijas” shēmas;
  • Veicinās valsts un pašvaldību institūciju konkurenci, tā nodrošinot adekvāti apmaksātas vakances un samazinot nevajadzīgu vakanču skaitu;
  • Radīs sabiedrības izpratni par valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojumu cilvēku resursiem, tā veicinot sabiedrības līdzdalību un iesaisti valsts un pašvaldību darbībā.

Datu skola arī norāda, ka ES Vispārīgā datu aizsardzības regulas 23. pants nosaka regulas ierobežojumus. Viens no panta apakšpunktiem pauž, ka regula var tikt ierobežota, lai garantētu “citus svarīgus Savienības vai dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu mērķus, jo īpaši Savienībai vai dalībvalstij svarīgas ekonomiskās vai finanšu intereses, tostarp monetāros, budžeta un nodokļu jautājumus, sabiedrības veselību un sociālo nodrošinājumu.”

Datu skola ir pārliecināta, ka anonimizēta valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atalgojuma publicēšana ir plašākas sabiedrības interesēs, lai veicinātu publisko līdzekļu efektīvu izlietojumu, mazinot nesaimnieciskas rīcības gadījumus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *